Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO AGEETH

 

Studio Ageeth (eenmanszaak)
Pieter Klaarhamerstraat 52
7425 DB Deventer
KVK: 66991501
BTW nummer: NL001575092B19
Telefoonnummer: 0610511916
studioageeth.interieurstyling@gmail.com

 

 

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle wettelijke relaties waarin Studio Ageeth de uitvoerende partij is. Dit omvat ook offertes en toekomstige taken. De voorwaarden gelden eveneens voor overeenkomsten waarbij Studio Ageeth samenwerkt met derden.

Wanneer jij als opdrachtgever instemt met een mogelijke opdracht, accepteer je tegelijkertijd de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van jou als opdrachtgever worden hierbij uitgesloten.

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien we dit als partijen onderling schriftelijk overeenkomen.

Als een bepaling of een deel ervan in deze voorwaarden niet toepasbaar is, omdat de bepaling nietig is of wordt vernietigd, blijven de andere bepalingen of delen ervan in deze algemene voorwaarden van kracht.

Indien er onzekerheid bestaat over één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden of indien er een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dient deze situatie te worden geïnterpreteerd volgens de intentie van de wel gemaakte afspraken.

Bij een conflict tussen een opdrachtovereenkomst en de algemene voorwaarden heeft de opdrachtovereenkomst voorrang.

Het begrip ‘schriftelijk’ omvat ook communicatie per e-mail, tenzij dwingende wettelijke voorschriften anders voorschrijven.

 

VOORSTEL

Bij een aanvraag voor diensten zal Studio Ageeth een vrijblijvend aanbod doen voor de voorgestelde werkzaamheden en een bijbehorend tarief. Dit aanbod wordt via email of post naar jou, de mogelijke opdrachtgever, gestuurd.

Het aanbod is volledig zonder verplichtingen. De werkzaamheden worden pas gestart na goedkeuring en ontvangst van een opdrachtbevestiging van Studio Ageeth.

Indien er geen goedkeuring is gegeven, maar jij als opdrachtgever instemt met het starten van de werkzaamheden door Studio Ageeth, dan wordt aangenomen dat jij de opdracht zoals beschreven in de offerte, hebt verstrekt, behalve als dit in strijd is met bindende wettelijke bepalingen (consumentenrecht).

Een offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Een reeds gedane offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Voor niet-consumenten zijn de vermelde prijzen exclusief 21% BTW. Als je een consument bent, zijn de prijzen inclusief 21% BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.

Mogelijke reis-, verblijf- en verzendkosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.

Studio Ageeth is niet gebonden aan haar aanbod als jij als opdrachtgever redelijkerwijs kunt begrijpen dat het aanbod, of een deel ervan, een duidelijke fout of typefout bevat.

Studio Ageeth is niet verplicht om een deel van de opdracht uit te voeren tegen een deel van de opgegeven prijs.

Studio Ageeth is niet verplicht om door jou voorgestelde wijzigingen aan het oorspronkelijke aanbod te accepteren. Dit is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Studio Ageeth.

 

HERROEPINGSRECHT CONSUMENT

In overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek heeft elke consument in principe, bij een overeenkomst op afstand, een zogenoemd recht op herroeping.

Dit recht biedt de consument als opdrachtgever de mogelijkheid om de verleende opdracht binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder redenen te beëindigen.

Je kan dit bereiken door een eenduidige verklaring te sturen naar Studio Ageeth, bijvoorbeeld door een email te sturen naar studioageeth.interieurstyling@gmail.com. Je kunt hiervoor ook het modelherroepingsformulier gebruiken. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst.

Indien je als consument gebruik hebt gemaakt van het herroepingsrecht, zal Studio Ageeth binnen veertien kalenderdagen na de ontbinding van de overeenkomst het betaalde bedrag terugstorten.

Indien is afgesproken dat de dienstverlening begint tijdens de herroepingstermijn, dien je een bedrag te betalen dat evenredig is met het deel van de dienstverlening dat al geleverd is op het moment dat je Studio Ageeth hebt geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, in verhouding tot de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing als je als consument instemt met het volledig leveren van de dienstverlening binnen de bedenktermijn en daarbij ook uitdrukkelijk afstand doet van het herroepingsrecht.

 

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Studio Ageeth zet zich in om de opdracht met grote zorgvuldigheid uit te voeren. Er is sprake van een inspanningsverplichting. Studio Ageeth heeft de vrijheid om haar activiteiten volgens haar eigen creatieve visie uit te voeren, waarbij het eindresultaat overeenkomt met de overeenkomst.

De overeenkomst is geldig gedurende de periode van de opdracht.

Als er werkzaamheden op locatie nodig zijn, zorg je als opdrachtgever voor alle redelijkerwijs vereiste faciliteiten. In principe draag je als opdrachtgever de kosten die daarmee gepaard gaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bij het uitvoeren van de taken leunt Studio Ageeth op de informatie en gegevens die je verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot maten, tekeningen, materialen. Daarom is het cruciaal dat je Studio Ageeth onmiddellijk informeert over nieuwe of gewijzigde informatie en gegevens. Als er ontbrekende, incorrecte of incomplete informatie of gegevens zijn waardoor taken niet of niet correct kunnen worden uitgevoerd, kan Studio Ageeth daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.

Dit geldt ook voor de door jou gegeven instructies, toegewezen taken, wensen, eisen, beslissingen enz. Je vrijwaart Studio Ageeth van claims die hiermee verband houden.

De taken zullen worden uitgevoerd binnen een door Studio Ageeth geschatte periode. Als Studio Ageeth verwacht dat de werkzaamheden zullen uitlopen, zal zij de implicaties van de vertraging voor de verdere planning bespreken. De geschatte tijd kan niet als een deadline worden beschouwd.

Als Studio Ageeth informatie, gegevens en dergelijke van jou nodig heeft die essentieel zijn voor de taken, beginnen de taken en de geschatte uitvoeringstijd pas nadat je deze aan Studio Ageeth hebt verstrekt.

Je zal als opdrachtgever eventueel opgeleverde stukken, waaronder maar niet beperkt tot een advies, interieurplan of ontwerp, binnen 14 dagen na ontvangst beoordelen en controleren op correctheid. Eventuele opmerkingen moeten binnen deze 14 dagen schriftelijk aan Studio Ageeth worden meegedeeld. Na kennisname en bespreking van de opmerkingen zal Studio Ageeth waar nodig een gezamenlijk overeengekomen oplossing zo goed mogelijk implementeren.

Teleurstellende resultaten (zoals iets niet mooi vinden) kunnen geen grond zijn voor afwijzing, korting, schadevergoeding of ontbinding. Ook kleine afwijkingen kunnen hiervoor geen grond zijn.

Kleine afwijkingen zijn in ieder geval afwijkingen die geen of een ondergeschikte/ beperkte invloed hebben op de gebruikswaarde van een advies of opgeleverde stukken.

Als de taken in fasen worden uitgevoerd, kan Studio Ageeth de uitvoering van de taken uitstellen totdat de taken zijn beoordeeld en gecontroleerd op juistheid.

 

DERDEN

Studio Ageeth behoudt het recht om andere entiteiten te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. In overleg met jou, de opdrachtgever, wordt bepaald of de opdracht exclusief aan Studio Ageeth wordt verstrekt, of dat je rechtstreeks een opdracht aan een derde partij verstrekt.

Als Studio Ageeth een derde partij inschakelt, is Studio Ageeth niet aansprakelijk voor fouten van deze derde partij bij de uitvoering van een opdracht, als je geen consument bent. Hiermee wordt afgeweken van artikel 6:76 en 6:171 BW en eventuele andere bepalingen hieromtrent.

Het kan zo zijn dat Studio Ageeth in jouw naam optreedt. Als je rechtstreeks een opdracht aan een derde partij geeft, of als Studio Ageeth als jouw vertegenwoordiger optreedt, dan zijn het inroepen en de kosten van deze derden voor jouw rekening en risico.

Je zult altijd in overleg treden met Studio Ageeth over de noodzaak om met een of meer andere partijen samen te werken, zoals een adviseur, voor een goede uitvoering van de werkzaamheden, voordat deze worden betrokken.

Aanpassing van de opdracht is soms noodzakelijk voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Wij zullen samen overleggen over een eventuele wijziging en/of aanvulling. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de opdracht zelf, de prijs en de termijn van uitvoering.

Er zijn verschillende redenen om de inhoud van de opdracht, de prijs of de termijn van uitvoering aan te passen. Denk aan belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving, belangrijke wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht of het programma van wensen, of als je wijzigingen of varianten wilt van werkzaamheden die al zijn vastgesteld en goedgekeurd.

Studio Ageeth heeft het recht om overeengekomen prijzen jaarlijks te indexeren. Indexering is het aanpassen van het overeengekomen bedrag aan de algemene prijsstijgingen.

Wij kunnen altijd gezamenlijk besluiten de overeenkomst te beëindigen. Als je geen consument bent, kan je de opdracht voor een bepaalde tijd alleen tussentijds beëindigen als het volledige overeengekomen totaalbedrag, genoemd in het geaccepteerde voorstel, wordt betaald.

Als consument ben je verplicht een vergoeding te betalen als je de opdracht voor een bepaalde tijd tussentijds beëindigt, zoals bepaald in artikel 7:400 t/m 7:413 BW.

Studio Ageeth heeft in beginsel het recht om de opdracht tussentijds te beëindigen als er sprake is van een gewichtige reden. In dat geval kan Studio Ageeth de opdracht schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.

Als de opdracht wordt beëindigd door Studio Ageeth, moet je de uitgevoerde werkzaamheden betalen.

Als een van ons de afspraken uit deze algemene voorwaarden of de bestaande overeenkomst, ondanks een schriftelijke aanmaning, niet of niet volledig nakomt, mag de andere partij de overeenkomst schriftelijk opschorten of beëindigen. Dit geldt ook voor eventuele (aan)betalingen.

Studio Ageeth heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen als er omstandigheden optreden waardoor de nakoming van de afspraken onmogelijk wordt, of als het onredelijk is om de overeenkomst in de huidige vorm te handhaven.

In geval van liquidatie, (aanvraag tot) surseance van betaling, faillissement, schuldsanering of wanneer er beslag wordt gelegd op een groot deel van het vermogen, mag Studio Ageeth de overeenkomst schriftelijk opschorten of beëindigen.

Bij jouw overlijden eindigt de overeenkomst niet. Dit geeft jouw erfgenamen of rechtverkrijgenden wel het recht de opdracht te beëindigen.

Als de overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Studio Ageeth op jou onmiddellijk opeisbaar.

Studio Ageeth is niet aansprakelijk voor kosten of schadevergoeding door opschorting of beëindiging. Als de opschorting of beëindiging aan jou toerekenbaar is, ben je aansprakelijk voor de

 

BETALING

Betalingen worden uitgevoerd op basis van de overeengekomen prijs. Het kan voorkomen dat Studio Ageeth ervoor kiest om 50% van het totaalbedrag in rekening te brengen bij de goedkeuring van het voorstel en de resterende 50% na voltooiing van de werkzaamheden.

Je dient als opdrachtgever binnen twee weken na het verzenden van een factuur te betalen.

Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen sturen we je een herinnering. Als de termijn in de herinneringsbrief is verstreken zonder dat je hebt betaald, ga je in gebreke.

Studio Ageeth mag de voortgang van de werkzaamheden opschorten als betaling uitblijft.

Vanaf het moment dat je in gebreke bent, ben je over het uitstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is.

Als je als opdrachtgever in gebreke blijft bij het nakomen van je verplichtingen, dan zijn alle redelijke kosten om alsnog nakoming te verkrijgen zonder tussenkomst van de rechter voor jouw rekening.

Deze kosten worden berekend op basis van de Wettelijke Staffel Buitengerechtelijke incassokosten.

Als Studio Ageeth hogere incassokosten heeft moeten maken die in redelijkheid noodzakelijk waren, dien je deze werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Dit is alleen van toepassing als je als opdrachtgever geen consument bent.

Mogelijke redelijke gerechtelijke kosten en uitvoeringskosten die voortvloeien uit een uitspraak komen ook voor jouw rekening als opdrachtgever. Over de incassokosten ben je eveneens rente verschuldigd.

 

AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT EN VRIJWARING

Studio Ageeth is verantwoordelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht aan jou als opdrachtgever.

Studio Ageeth is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

– schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige gegevens of informatie die jij of namens jou aan Studio Ageeth hebt gegeven;

– opgelopen (bedrijfs-)schade, indirecte of gevolgschade;

– teleurstellende resultaten zoals iets niet mooi vinden;

– kleine afwijkingen;

– het niet toepassen van het advies, plan, ontwerp of andere documenten;

– onjuistheden die niet binnen 14 dagen na ontvangst van de geleverde documenten zijn gemeld;

– schade veroorzaakt door ingeschakelde derden, uitgezonderd artikelen 6:76 en 6:171 BW en eventuele andere bepalingen hieromtrent (niet-consumenten).

Studio Ageeth vraagt je om eerst met haar te overleggen voordat je haar aansprakelijk stelt.

Studio Ageeth mag de schade, indien mogelijk, altijd ongedaan maken door bijvoorbeeld fouten waarvoor zij verantwoordelijk zou zijn op haar eigen kosten te herstellen, te beperken of te verwijderen.

Als Studio Ageeth aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en maximaal tot het bedrag van de factuur voor de specifieke werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Voor opdrachtgevers, die geen consumenten zijn, gelden de bedragen exclusief BTW.

De aansprakelijkheid van Studio Ageeth is beperkt, voor zover er sprake is van verzekerde schade, tot het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.

Als je geen consument bent, vrijwaar je Studio Ageeth tegen aanspraken van derden, die voortkomen uit of verband houden met de werkzaamheden van Studio Ageeth

Buiten rechte betekent een situatie waarbij Studio Ageeth aansprakelijk wordt gesteld door een derde partij, zonder dat er een rechter aan te pas komt.

Als Studio Ageeth door een derde partij wordt aangesproken, dien je haar bij te staan en alle acties te ondernemen die van jou mogen worden verwacht.

Een tekortkoming kan niet aan Studio Ageeth of aan jou worden toegeschreven als de tekortkoming niet het gevolg is van schuld en niet volgens de wet, een juridische handeling of algemeen aanvaarde opvattingen voor rekening van Studio Ageeth of jou komt. In dit geval zijn we niet verplicht om de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Als de overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, kunnen we de overeenkomst schriftelijk beëindigen. Voor consumenten blijft het wettelijke ontbindingsrecht van kracht. Als er sprake is van overmacht, krijgen de partijen geen schadevergoeding. Als de overmacht tijdelijk is, kunnen jij en Studio Ageeth de verplichting uitstellen zolang de situatie duurt.

De genoemde beperkingen gelden voor zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid in dit verband.

De in dit artikel uiteengezette bepalingen over aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend (consumenten)recht of voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Ageeth.

 

PRIVACY EN GEHEIMHOUDING

Studio Ageeth heeft de plicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw gegevens en documenten. Bovendien moet zij geheimhouding bewaren tegenover derden. Het is voor jou als opdrachtgever niet toegestaan om zonder expliciete schriftelijke toestemming, adviezen of andere documenten die door Studio Ageeth zijn opgesteld en/of verstuurd, met anderen te delen. Deze geheimhouding blijft van kracht, ook nadat de overeenkomst is beëindigd.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Studio Ageeth behoudt de rechten en bevoegdheden die haar worden toegekend volgens de Auteurswet en andere intellectuele wetten en regels.

Hierbij gaat het om documenten zoals adviezen, schetsen, ontwerpen, tekeningen, ramingen, rapporten, beeldmateriaal of andere stukken.

Je mag de stukken voor je eigen doeleinden gebruiken, maar zonder toestemming mogen ze niet gekopieerd, openbaar gemaakt of op een andere manier aan derden getoond worden. Mocht je wel toestemming hebben gekregen, dan ben je verplicht tot naamsvermelding zoals later beschreven, bijvoorbeeld ontwerp: Studio Ageeth (www.studioageeth.nl). Je mag ook geen wijzigingen aanbrengen in de stukken zonder toestemming van Studio Ageeth.

Studio Ageeth mag de stukken gebruiken voor haar eigen promotie en publicaties, waaronder, maar niet beperkt tot, website en blogs, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

Studio Ageeth mag licenties (gebruikersrechten) voor de stukken aan andere partijen verlenen.

Tenzij anders overeengekomen, mag je als opdrachtgever geen sublicentie van jouw gebruikersrecht aan anderen verlenen of jouw gebruikersrecht overdragen. De stukken die Studio Ageeth naar jou heeft gestuurd, zijn in principe alleen bedoeld voor jou als opdrachtgever.

Studio Ageeth is niet verantwoordelijk voor documenten die jij levert en die inbreuk maken op rechten die aan anderen toebehoren, zoals auteursrechten of enige andere rechten van intellectueel eigendom. Je garandeert als opdrachtgever dat de over te dragen rechten onbezwaard zijn en dat er geen rechten van derden op rusten.

Als Studio Ageeth toch verantwoordelijk wordt gehouden voor een schending van de rechten van derden, dan vrijwaar je Studio Ageeth zowel binnen als buiten de rechtszaal.

Een voorbeeld hiervan is wanneer je aan Studio Ageeth een ontwerp van een ander bedrijf geeft en vraagt of Studio Ageeth dit wil gebruiken in haar ontwerp, terwijl je geen toestemming hebt van dat bedrijf. Dit bedrijf zou jou en ook Studio Ageeth kunnen aanspreken op een “schending van haar rechten” als Studio Ageeth dit ontwerp zou gebruiken.

“Buiten rechte” betekent een situatie waarin Studio Ageeth verantwoordelijk wordt gehouden door een derde partij, zonder tussenkomst van een rechter.

Als Studio Ageeth door een derde partij wordt aangesproken, dan dien jij als opdrachtgever Studio Ageeth te ondersteunen en alle acties te ondernemen die van jou verwacht kunnen worden.

 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
We kunnen via elektronische middelen communiceren. We zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet bezorgen, vertraging in de bezorging, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie.

Evenzo zijn we niet aansprakelijk voor het overdragen van virussen, het niet of slecht functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere benodigde middelen.

We zullen samen alles doen wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om deze risico’s te voorkomen.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlandse recht is van toepassing op alle juridische relaties waarbij Studio Ageeth betrokken is. De rechter in de vestigingsplaats van Studio Ageeth heeft de bevoegdheid om kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Geschillen tussen jou en Studio Ageeth worden door Studio Ageeth zoveel mogelijk in goed overleg of via mediation opgelost. Bovendien wijst Studio Ageeth je op het bestaan van het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr), dit is geen juridische procedure. Geschillen kunnen altijd worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.